2021 Mugla Forest Fires - Baseline Assessment of Cooperation
2021 Mugla Forest Fires - Baseline Assessment of Cooperation
2021 y?l? yaz?, iklim krizinin insan ya?am alanlar? ve do?a alanlar? üzerinde etkisini y?k?c? bir biçimde gösterdi?i bir dönem olmu?tur. Türkiye sel ve yang?n felaketleri ile kar?? kar??ya kalm??t?r. Temmuz ay? sonlar?nda Mu?la’n?n farkl? ilçelerinde orman yang?nlar? ç?km??t?r. Mu?la’da önemli ölçüde orman alan? kayb?na yol açan afet statüsünde de?erlendirilebilecek yang?nlar, Akdeniz çana??ndaki yang?nlar?n?n bir parças? olarak dü?ünülmelidir. Yunanistan, ?talya, ?spanya ve Kuzey Afrika ülkeleri de ayn? tarihlerde büyük ve y?k?c? orman yang?nlar?yla mücadele etmi?tir.
Mu?la’daki orman yang?nlar?, bir yandan Marmaris, Bodrum ve Milas gibi turizmin kalbi olan ilçelerde, Turunç, ?çmeler, Selimiye ve Ören gibi yerle?imlerde ve Orhaniye, Bay?r, De?irmenyan?, Turgut köylerindeki k?z?l çam ormanlar?na büyük zarar vermi?tir. Köyce?iz’de ise Sandras Da??’nda ç?kan yang?nda yanan k?z?lçamlar?n yan? s?ra tekrar kazan?lmas? yüzy?llar alacak olan kara çam ormanlar?n?n s?n?rlar?na dayanm??t?r. Köyce?iz’de Zeytinalan?, Yang?, Sazak, P?narköy ve Otmanlar köyleri orman yang?n?n?n etkileri nedeniyle bo?alt?lm??t?r. Yang?n nedeniyle bölgede birçok canl? hayat?n? kaybetmi?tir. Yang?n süresi boyunca birçok köyler ve kasabalarda ya?ayanlar tahliye edilmi?tir. Köyce?iz-Dalyan özel koruma bölgesindeki s??la ormanlar? (IUCN Red List Critically Endangered (2017)) yang?ndan etkilenmemi? fakat yang?n?n duman? bu orman bölgelerine de ula?m??t?r.
Mevcut orman kay?plar? ekolojik bir krizin ya?anmakta oldu?unu ve küresel iklim de?i?ikli?inin gidi?at? bak?m?ndan bu krizlerin ya?am?n bir parças? olarak devam edece?ini göstermektedir. Buradaki önemli nokta ekolojik krizlerin ayn? zamanda birer toplumsal ve kültürel kriz oldu?udur.
Mu?la’daki orman yang?nlar?, orman varl???na zarar verirken, orman etraf?nda biçimlenen ya?am? da sekteye u?ratm??t?r. Bölge zeytincilik, hayvanc?l?k, mandrac?l?k, narenciye, bahçecilik, ar?c?l?k gibi tar?msal üretim faaliyetlerinin eski bir be?i?idir. Ayr?ca orman içindeki ve etraf?ndaki ya?am?n yerle?ik köylüler, Türkmenler, tahtac?lar, göçerler, bölgeye ya?am tarz? göçü ile gelen beyaz yakal?lar, Covid-19 sonras? göçmenler, ileri ya?lardaki ?ngilizler, Almanlar, k?rsal yoksulluktan mustarip olanlar gibi farkl? sosyo-ekonomik statülerde birbirine kom?u aktörleri vard?r. Bu bak?mdan, yang?n?n ekolojik-toplumsal bir kriz olarak etkilerinin anla??labilmesi ve ileriye dönük yerel aktörlerin kat?l?m?n? içeren politikalar, eylemler, önlemler, dayan??ma a?lar? geli?tirilebilmesi için kapsay?c? ve geni? bir analiz perspektifi elzemdir. Bölgede yap?lacak bir sosyolojik tarama çal??mas? bu perspektifi sa?lama imkan?na sahiptir.

 

Project Snapshot

Grantee:
Sürdürülebilir Ya?am ve Ye?il Gelecek Derne?i
Country:
Turkey
Area Of Work:
Biodiversity
Grant Amount:
US$ 5,000.00
Co-Financing Cash:
Co-Financing in-Kind:
US$ 2,450.00
Project Number:
TUR/SGP/OP7/Y1/CORE/BD/21/16PL
Status:
Satisfactorily Completed

SGP Country office contact

Ms. Gokmen Argun
Phone:
90-312 4541131
Fax:
90-312 4961463
Email:
Ms Basak Okay
Phone:
+90312 454 11 32
Email:

Address

Yildiz Kule, Yukari Dikmen Mahallesi, Turan Gunes Bulvari, No:106, 06550, Cankaya,
Ankara, RBEC, 06610

Country Website

Sildenafil (PDE-5 Inhibitor) available on cdgcare.org/2022/11/11/viagra-over-the-counter online in 25/50/100 mg doses for erectile dysfunction treatment